Cekom

Projekti

Priprema i provedba projekata

Djelatnici Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj imaju dugogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz pretpristupnih programa, strukturnih i investicijskih fondova, programa Europske Unije te ostalih međunarodnih i nacionalnih programa kao što su FP7, IPA, IPA CBC, Interreg, Erasmus+, HORIZON 2020, EFRR, ESF, EAFRD, itd.
Skip to content