Politika privatnosti

VODITELJ OBRADE: Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (dalje u tekstu: Društvo), Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci, tel: +385 32 200 867, e-mail: cekom@cekom.hr

1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA: tel: +385 32 200 867, e-mail: zupanic@cekom.hr

SVRHA I PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA:

2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu  izvršavanja službenih zadaća i ovlasti Društva obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:

 

 • davanje odgovora na zaprimljene upite;
 • pružanje pravnog mišljenja;
 • poduzimanje radnji s ciljem kontrole usklađenosti s Općom uredbom;
 • postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama koje su nam upućene kao nadzornom tijelu

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 

 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama;
 • ispunjavanja zakonskih obaveza prema Europskoj komisiji vezano za provedbu projekata financiranih iz EU programa Građanstvo, jednakost, prava i vrijednosti
 • zaposlenja u našem Društvu.

 

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 

 • sudjelovanja na našim edukacijama, predavanjima i projektnim aktivnostima (ARC I, ARC II projekt)
 • vođenja evidencije dolazaka stranaka u Društvo
 • videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine.

 

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 

 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

 

3. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

 

 • svrha: zaštita osoba i imovine
 • pravni temelj: legitiman interes Društva kao voditelja obrade osobnih podataka
 • primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa
 • čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku

 

4. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

 

 • na službenim internetskim stranicama cekom.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
 • na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta
 • više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: cekom.hr/postavke-kolacica/

 

5. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici: https://cekom.hr/kontakt/

 

Vaša prava su:

5.1. Pravo na pristup osobnim informacijama

5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

5.3. Pravo na brisanje

5.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

5.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

5.5. Pravo na prigovor

 

6. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Primjerice nekada je potrebno poduzimanje zajedničkih nadzornih aktivnosti nadzornih tijela država članica ili je potrebno poduzeti radnje s ciljem naplata izrečene, a neplaćene kazne. Dakle, Vaši podaci proslijeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

7. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Uprava i djelatnici društva dužni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti člana uprave ili prestanka ugovora o zaposlenju, odnosno nakon prestanka službe u Društva.

 8. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 

9. KONTAKT INFORMACIJE

 

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na neki od kontakata koji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://cekom.hr/kontakt/

 

10. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 

Skip to content