Pravo na pristup informacijama

Pristup informacijama Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 (dalje: ZPPI)) kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, kao tijelo javne vlasti, u skladu s odredbama ZPPI-a, omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje. Pisani zahtjev možete uputiti putem elektroničke pošte, poštom ili predati osobno na adresi: Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, Ohridska 17, 32100 Vinkovci, radnim danom od 13,00 do 15,00 sati. Zahtjev za informacijom možete podnijeti i usmeno – telefonski ili osobnim dolaskom u uredovno vrijeme radnim danom od 13,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje:

Telefon: 032/540-685
E-adresa: cekom@cekom.hr

Obrasci

  1. Zahtjev za pristup informacijama
  2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama pogledajte ovdje.

Skip to content