Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj

 
 
     
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.
Tijela javne vlasti, u smislu Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se predajom zahtjeva Centru kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (u daljnjem tekstu: Centar).
Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.
Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj imenovao je Velimira Kurtušića službenikom za informiranje. Službenik za informiranje zadužen je za zaprimanje i rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te ostale poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se predati:
 
 • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, Službenik za informiranje, Ohridska 17, 32 100 Vinkovci
 • elektroničkom poštom na adresu kurtusic@cekom.hr s naslovom elektroničke pošte „Zahtjev za pristup informacijama“
 • na broj telefaksa 075/ 522-986, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
 • usmenim zahtjevom na zapisnik svakog radnog dana od 13 do 15 sati na adresi Centra ili na telefonski broj 032/540-685
 •    
  Pisani zahtjev sadrži:
   
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev predaje
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije)
 • ime i prezime, adresu fizičke osobe koja predaje zahtjev
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 • Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Centar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Informacije o visini naknade troškova za dostavu informacije dostupne su na poveznici: Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije.

  ZAHTJEVI
  Zahtjeve za pristup informacijama možete pronaći na sljedećim poveznicama:
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 •      
                
       
    Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ohridska 17, 32 100 Vinkovci, HRVATSKA Tel: +385 (0)32 540 685 Fax: +385 (0)75 522 986 email: cekom@cekom.hr Upis u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku pod brojem Tt-16/4732-3 Član uprave – direktor Ivan Ambroš; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; MBS: 030174879; OIB: 91571971823; Poslovni račun kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN HR3923400091110797840